Aktuality Institut Studium Přihláška Technické
zabezpečení
Věda, spolupráce, Erasmus+ Kontakty
ART & DESIGN INSTITUT na Facebooku CZ EN


Psychologie umění

předmět PSYCHOLOGIE UMĚNÍ
 
přednášející, zkoušející Prof. PhDr.  Julius GAJDOŠ, PhD.
 

stručná anotace

„Umění je především stav duše“ Marc Chagall…

Psychologie umění je jednou z velmi důležitých oblastí umělecké tvorby – z odborného hlediska se jí však dosud nedostává odpovídající prostor ve vysokoškolské výuce kreativních předmětů. Proto si zaslouží velkou pozornost příležitost, kterou tímto ADI nabízí. Předmět Psychologie umění je koncipována jako nedílná součást kvalitního základu, ze kterého by měl každý umělec dále čerpat znalosti pro svoji tvorbu - a které nepochybně budou mít výrazný vliv na její kvalitu a úspěšnost. Předmět se bude mj. soustředit na objasnění pojmů tvůrce-dílo-respondent, historických i současných metodologií a pomocí psychologie na odhalení problematiky vnitřní tvorby a jejího vnějšího vnímání. Je nezbytné, aby budoucí umělci pochopili jak fungují oblasti poznávání – ovlivňování, psychologické definice rozumu, citu, psychiky – ať již tvůrce, či konzumenta. Díky znalosti sebepoznání, dokáží studenti též lépe predikovat reflexi umění, jako prostředku komunikace prožitků s intencí estetickou. Pochopit umění jako předmět psychologického poznání v rovině umělecké / estetické / sociální – a jeho koncepce / realizace / responze / reflexe...Smyslem předmětu je doplnění praktického vzdělávání, o rozvíjení dovednosti poznatky propojovat, chápat místo umění v psychickém životě člověka – i společnosti - a jeho podstatnou funkci při udržování a podpoře kvality života.

Absolventi ADI by měli být schopni rozumět zásadnímu místu umění v rozvíjení osobnosti a upevňování jeho vědomí. Měli by dokázat - více než jejich kolegové – chápat souvislosti umělecké tvorby a její osobnostní podmínky a také by měli být schopni reflektovat možné působeni konkrétní umělecké produkce na psychiku účastníků.

 
osnova předmětu 1. semestr 1. Základní přehled psychických procesů (poznávání a prožívání) a lidská osobnost
2. Lidské vědomi. Co je? Odkud se bere? Jaké místo v něm hraje umění?
3. Pluralita psychických jevů a umění jako jedna z rovin / vrstev
4. Umění a umělecká tvorba v díle klasiků (S. Freud, C.G. Jung, L.S. Vygotskij)
2. semestr 5. Fenomén umění v každodenním životě
6. Empatie, vnitřně hmatové vnímáni a soudobá neuropsychologická reflexe těchto jevů
7. Psychologická/ estetická distance
3. semestr 8. Kreativita, snění, sen
9. Umělecké dílo z hlediska psychologické diagnostiky
10. Umění jako součást psychologické intervence (resp. psychoterapie a mentální hygieny), psychické zdraví a psychická porucha

Zpět